maandag 8 augustus 2011

Ballustrada


Some weeks ago I sent a piece of mail-art to the Dutch literary magazine Ballustrada.
This year Ballustrada celebrates its 25th anniversary. Therefore Ko de Jonge organizes a mail-art project with the theme “Art For The Millions”. I’ll write more about that later.

Ko’s invitation for this project reminded me of his last mail-art project in 2010.


The exhibition of that project was reviewd in the paper. Here's the review (unfortunately in Dutch):
De postbode moet meewerken
donderdag 04 februari 2010 | PZC

"Op zoek naar het beste wat Zeeland op kunstgebied te bieden heeft, bezocht ik drie tentoonstellingen met als gemeenschappelijke noemer collage, communicatie en kritiek. (…) Van Geluwe heeft met talloze andere kunstenaars contact, onder wie de Vlissinger Ko de Jonge. In diens presentatie 'Haaks op' tref ik dan ook een bijdrage van Van Geluwe aan. Die maakt deel uit van een reeks waarmee De Jonge vijf jaar geleden startte en die in het Zeeuwse literaire tijdschrift Ballustrada wordt gepubliceerd. De Jonge stuurt kunstenaars een A-viertje met daarop een horizontale en een verticale balk en een fragment van een krantenfoto. De idee daarachter is dat kunst vaak haaks staat op de werkelijkheid en steeds een nieuwe waarheid toont. Een ander motief is naar mijn idee ook de relatieve willekeur van datgene wat als nieuws aan ons wordt voorgeschoteld. Vaak ontbeert het bovendien de context om het te kunnen duiden. Is die er wel, dan is het nog maar de vraag of wij de gebeurtenis op waarde kunnen schatten.

De reacties die De Jonge ontvangt drukken een scala aan opvattingen en associaties uit. Soms gaan ze in op het beeld dat hij aanreikt. In andere gevallen wordt dat ontkend of bedekt. Net als in het werk van Van Geluwe voert een kritische blik de boventoon. Die kan ironisch, cynisch of gewoon grappig zijn. Maar ik kwam ook bijdragen tegen die verder gaan, zoals die van Marcel Herms. Hij ontving een collage waarin Ko de Jonge een foto plakte met een fragment van iemand die een machinegeweer bedient. Herms gebruikte de balkjes als kader en tekende er drie figuren in. Eén van hen wordt zowel met een mes als met een revolver belaagd. De combinatie van de twee beelden verbindt het geweld op kleine schaal met dat op grote schaal en is daarmee vervuld van een kritische, tragische lading.(…)”I tried to translate the review:

The postman must cooperate
Thursday, February 4, 2010 | PZC

"Looking for the best art Zealand has to offer, I visited three exhibitions with as common denominator collage, communication and criticism.


(...) From Geluwe has contact with numerous other artists, including Ko de Jonge. In his presentation, "Perpendicular to" I also find a contribution from Van Geluwe. This project is part of a series that started five years ago and is published in the literary magazine Ballustrada. Ko de Jonge sends an page of paper showing a horizontal and a vertical bar and a fragment of a newspaper. The idea behind that is that art is often at odds with reality and shows a new truth every time. Another motive is, I believe, the relative arbitrariness of what we are being presented as news. Often it also lacks the context to be able to interpret. Is it there, it is still questionable whether we can estimate the event value.

The responses Ko de Jonge received express a range of views and associations. Sometimes they react to the image he sent. In other cases, the image is denied or covered. As in the work of Van Geluwe a critical eye dominates. Which may ironically, cynical or just funny. But I also saw contributions that had more, such as Marcel Herms’ contribution. He received a collage in which Ko de Jonge taped a detail of a photograph of a person who operates a machine gun. Herms used the bars as a framework and drew three figures. One of them is attacked with both a knife and a gun. By uniting these images he combines violence on a small scale and violence on a large scale and adds a critical and tragic load (...). "


Geen opmerkingen:

Een reactie posten